Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Floris FitFood en de leden. 

Tot stand komen overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Floris FitFood komt tot stand door middel van het online aanmelden via een online formulier op de website van Floris FitFood.
 2. Nadat de consument de eerste betaling voor de periode Floris FitFood heeft voldaan is de overeenkomst geldig.
 3. De consument heeft bij het online aanmelden het recht om aan Floris FitFood mee te delen dat hij/zij afziet van de overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de startdatum (dag 1) van zijn abonnement. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 4. Indien een lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de overeenkomst, is Floris FitFood gerechtigd om het aantal dagen dat de consument gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door Floris FitFood, kosten in rekening te brengen.
 5. Floris FitFood verwerkt persoonsgegevens van de consument binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven. Hoe we persoonsgegevens verwerken staat vermeld in de privacyverklaring.

Abonnement 

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt 1 maand of 3, 6 of 12 maanden. Het contract kan niet tussentijds worden gewijzigd, gepauzeerd of stopgezet.
 2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.
 3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Floris FitFood de aanmelding heeft ontvangen.
 4. De consument is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. Floris FitFood biedt de consument echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen van een maand bij vooruitbetaling te voldoen.
 5. Bij een niet-tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt de consument een betalingsherinnering gestuurd. De consument krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de consument na deze periode van twee weken in gebreke is, worden alle nog openstaande abonnementstermijnen direct opeisbaar en wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de consument.
 6. Floris FitFood is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de consument te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 7. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

Diensten en verplichtingen partijen

 1. Floris FitFood levert persoonlijke diensten op maat, gebaseerd op drie pijlers: gedrag, voeding en sport.
 2. De door Floris FitFood te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst.
 3. Doordat de diensten van Floris FitFood online geleverd worden, kan Floris FitFood niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
 4. Floris FitFood zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de consument ontvangen wordt.
 5. De consument is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met Floris FitFood.
 6. De consument is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 7. De consument verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de consument zal worden aangepast.
 8. De consument mag derden geen informatie van Floris FitFood verschaffen via haar eigen registratie. Bij overtreding is de consument volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.

Risico en aansprakelijkheid 

 1. Floris FitFood is niet aansprakelijk voor schade van de consument die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.
 2. Floris FitFood is niet aansprakelijk voor schade van de consument die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Floris FitFood geleverde diensten.
 3. Floris FitFood is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de consument zijn aangeleverd.
 4. Floris FitFood is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Floris FitFood.
 5. Floris FitFood is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door Floris FitFood geleverde diensten.

Beëindigen 

 1. Een abonnement eindigt automatisch na verloop van de contractduur.
 2. De consument kan zijn/haar abonnement niet tussentijds opzeggen.

Intellectuele eigendom

 1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk door de consument erkend dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud het producteigendom zijn van Floris FitFood en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 2. Het is de consument uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Floris FitFood te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Floris FitFood.
Dit is waarom je Floris moet hebben.
 • Mooie resultaten door professionele begeleiding
 • Persoonlijk voedings- en beweegadvies
 • Dagelijks contact 
 • Maandelijks nieuwe recepten
 • Kennis over voeding en sport

Bestel nu mijn kookboek!

Bestel nu mijn kookboek voor maar €11,95!

Bestel direct

Nog steeds niet gestart met Floris FitFood?

Mooie resultaten, heerlijke en gemakkelijke recepten, direct contact via Whatsapp.
Wat wil je nog meer?

Bekijk de pakketten